Terminologie, definities en algemene bepalingen

  1. Het Platform, zijnde het SAAS platform FinBox (my.finbox.app)
  2. De Provider, CodeCanoe BV, met maatschappelijke zetel Oostkouter 21,9810 Eke, België en ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen met Ondernemingsnummer 0674.925.505
  3. De Klant, zijnde de onderneming die zich aansluit op het webplaform FinBox.
  4. De Klantgegevens, zijnde de gegevens behorende tot de klant in het platform. De Provider en Klant zijn hierna samen de Partijen

Licentie

De Provider verleent aan de Klant een beperkte, niet-overdraagbare en niet-sublicentieerbare licentie om gedurende de overenkomstsduur beperkte toegang te verkrijgen tot het Platform. De Provider behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaandelijke kennisgeving aan de Klant, aanpassingen en updates aan de functionaliteit en/of de documentatie van het Platform door te voeren.

Prijzen en betaling

De Klant betaalt voor het gebruik van het Platform de kosten zoals terug te vinden in het Platform onder Instellingen / Abonnement. Alle prijzen zijn exclusief btw. De Provider zal de genoemde kosten maandelijks factureren en afschrijven via de ingestelde betalingswijze. Op de eerste dag van de maand stuurt de Provider de Klant een factuur voor de kosten van de vorige maand. Deze kosten wordt automatisch afgeschreven via de ingestelde betalingswijze en de factuur wordt per e-mail en in het Platform verstrekt. De abonnementsformule bepaald aan welke limieten en quota de Klant onderhevig is. Het verhogen van deze limieten of quota is op elk moment mogelijk door de Provider. De Provider mag jaarlijks een inflatiecorrectie toepassen op de in lid 1 genoemde prijzen. De Provider mag een abonnementsformule stopzetten met een voorafgaande waarschuwingsperiode van 6 maand.

Privacy en data

De Klant is gebonden aan de rechten en plichten overeenkomstig ons privacybeleid dat hier te raadplegen is. De Provider houd zich ertoe de Klantgegevens historisch tot minstens 4 jaar bij te houden. Na deze 4 jaar retentie krijgt de klant de optie om de oude data te behouden door onze bijkomende archief abonnementsformule.

Alle gegevens die de Klant in het Platform aanbrengt blijven exclusief eigendom van de Klant. Enkel de klant is verantwoordelijk voor de integriteit en de auteursrechtelijke toestemmingen van alle Klantgegevens.

Geheimhouding

De Provider erkent dat de Klantgegevens vertrouwelijk zijn. De Provider verbindt zich ertoe de Klantgegevens niet te wijzigen. De Provider neemt alle gepaste technische en organisatorische maatregelen om de Klantgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang.

Aansprakelijkheid

Voor zover wettelijk toegestaan onder de toepasselijke wetgeving, zijn partijen niet aansprakelijk tegenover elkaar voor gelijk welke speciale, indirecte, incidentele of gevolgschade van welke aard, inclusief, maar niet beperkt tot, schade of kosten als gevolg van winstderving, verlies van data, omzetverlies, verlies van goodwill, bedrijfsschade, aanschaf van vervangende diensten, of lichamelijke of materiële schade voortvloeiend uit of verband houdend met deze Overeenkomst, inclusief, maar niet beperkt tot, onjuiste berekeningen, of het (verkeerd) gebruik van of onvermogen om de Dienst te gebruiken, ongeacht de rechtsvordering of aansprakelijkheidstheorie, of deze nu gebaseerd is op een onrechtmatige daad, contract of anderszins.

Duur en beëindiging

De overeenkomst wordt aangegaan voor een onbepaalde duur, met ingang van de datum van het abonneren op FinBox. De overeenkomst kan ten alle tijden beëindigd worden door beide Partijen, dit is door het stopzetten van het abonnenment. De stopzetting van een abonnenment gaat in op het eind van de maand. Bij de beëindiging van de overeenkomst wordt de toegang tot het Platform voor de Klant ontoegankelijk gemaakt binnen de vijf (5) werkdagen na beëindiging van de overeenkomst. De overeenkomst kan door de Provider onmiddellijk worden beëindigd wanneer de Klant zich niet houdt aan een verplichting zoals bepaald in deze overeenkomst. De Provider behoudt zich het recht voor om een beroep te doen op enig ander rechtsmiddel dat beschikbaar is onder de wet ingeval de inbreuk van de Klant op deze overeenkomst enige nadelige gevolgen heeft voor de Provider. De overeenkomst eindigt van rechtswege wanneer de onderneming van de Provider wordt gestaakt ingevolge faillissement, liquidatie of anderszins. Noch de Provider, noch de Klant is, ingeval van beëindiging van rechtswege, gehouden tot betaling van een schadevergoeding aan de andere partij.

Partiële nietigheid van bedingen

De mogelijke nietigheid van één van de clausules van de huidige overeenkomst brengt enkel de nietigheid mee van de desbetreffende clausule: zij tast in geen enkel geval de geldigheid van de gehele overeenkomst aan.

Intellectueel eigendom

Het sluiten van een overeenkomst impliceert geen enkele overdracht van welk intellectueel eigendomsrecht ook, tenzij dit uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen is.

Ongeoorloofd gebruik

De Klant verbind zich ertoe om het Platform te gebruiken naar de doeleinden van deze overeenkomst. Zijnde verwerking van financiële administratie. De toegang kan ten allen tijde ontzegd worden indien de Klant hier tegen in gaat.

Het toepasselijk recht

Voorliggende overeenkomst wordt beheerst door het Belgisch recht. Alle geschillen tussen de partijen omtrent de voorliggende overeenkomst behoren uitsluitend tot de bevoegdheid van de rechtbanken en hoven van het gerechtelijk arrondissement Oost-Vlaanderen, afdeling Gent.