Algemeen

De verwerking van alle Persoonsgegevens door CodeCanoe BV (“we”, “ons”, “ons”, “onze”), met maatschappelijke zetel Oostkouter 21,9810 Eke, België en ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen met Ondernemingsnummer 0674.925.505 in het kader van de publieke website www.finbox.app - hieronder de ‘Website’ - en het SAAS platform FinBox - hieronder het ‘Platform’ - met als domein my.finbox.app gebeurd in overeenstemming met de Belgische wet van 8 december 1992 en de verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van deze gegevens (hieronder “AVG”). Alle termen niet gedefinieerd in deze Privacyverklaring genoteerd met hoofdletter hebben de betekens zoals gedefinieerd in de AVG.

Toepasselijkheid

Deze Privacyverklaring is van toepassing op:

Verzamelde en verwerkte Persoonsgegevens

Wij verzamelen volgende gegevens:

De gegevens die verwerkt worden in overeenstemming met deze Privacyverklaring beperken zich tot.

Verwerkingsdoeleinden

Uw persoonlijke gegevens worden verwerkt in de hoedanigheid van Verwerken of Subverwerker voor de volgende doeleinden:

Wanneer dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst tussen u en ons of om, op uw verzoek, stappen te ondernemen om een overeenkomst af te sluiten:

Delen van Persoonsgegevens

Voor bepaalde doeleinden kan het noodzakelijk zijn voor ons om uw Persoonsgegevens te delen met derden. In het bijzonder is dit van toepassing op het geautomatiseerd inlezen van financiële documenten. U geeft uitdrukkelijk uw toestemming om uw Persoonsgegevens te delen zoals omschreven in deze Privacyverklaring. Onze Verwerkers en Subverwerkers handelen steeds onder onze verantwoordelijkheid en in overeenstemming met de verwerkersovereenkomst die werd afgesloten met deze Verwerkers. Uw Persoonsgegevens worden nooit gedeeld met derden voor commerciële doeleinden. Er kan tijdelijk toegang tot uw gegevens kan verleend worden tot Subverwerkers, voor het opsporen van problemen in verband met de werkzaamheid van het platform.

Beveiliging

CodeCanoe neemt de gepaste technische maatregelen die nodig zijn voor de bescherming van de Persoonsgegevens tegen toevallige of ongeoorloofde vernietiging, tegen toevallig verlies, evenals tegen de wijziging van of toegang tot, en iedere andere niet toegelaten verwerking van de Persoonsgegevens. Deze maatregelen zullen een adequaat beveiligingsniveau verzekeren.

Duurtijd

De duur van deze overeenkomst met betrekking tot het bewaren en verwerken van Persoonsgegevens op het Platform is gelimiteerd tot de duurtijd van onze klantenrelatië zoals deze in onze gebruiksvoorwaarden is vastgelegd.

Rechten

Als gebruiker hebt u:

Cookies

FinBox maakt enkel gebruik van noodzakelijke en functionele cookies voor het vrijwaren van uw identiteit op ons platform en het bijhouden van functionele voorkeuren.

Updates van de privacyverklaring

We behouden ons het recht voor deze privacyverklaring op elk moment te wijzigen, maar zullen dit in elk geval doen in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving. We zullen u, indien mogelijk, per e-mail op de hoogte brengen van eventuele belangrijke wijzigingen in deze verklaring.

De laatste update aan deze privacyverklaring gebeurde op 11/01/2021.